Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới

Giải thưởng khắp thế giới

Hội Thánh của Đức Chúa Trời giúp hàng xóm và xã hội thông qua phụng sự chân chính, nên chính phủ & cơ quan các nước thế giới và các ngành nghề tầng lớp trao tặng hơn 3.300 lần giải thưởng như huân chương, tuyên dương, bản cảm tạ v.v...

Thế giới cảm động bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời hướng về nhân loại. Vào ngày nay là lúc mà chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa vị kỷ đang lan tràn, Hội Thánh của Đức Chúa Trời giúp hàng xóm và xã hội thông qua phụng sự chân chính, nên chính phủ & cơ quan các nước thế giới và các ngành nghề tầng lớp trao tặng hơn 3.300 lần giải thưởng như huân chương, tuyên dương, bản cảm tạ v.v...

Phụng sự xã hội của Hội Thánh của Đức Chúa Trời

Chúng tôi thực tiễn phụng sự và chia sẻ ở khắp mọi nơi trên thế giới vượt qua biên giới, chủng tộc, văn hóa và ngôn ngữ.

Chúng tôi làm việc cùng nhau để hoàn thành UN SDGs (Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc) vì hòa bình và hạnh phúc của nhân loại.

Xem thêm

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới

Giải thưởng khắp thế giới

Hội Thánh của Đức Chúa Trời giúp hàng xóm và xã hội thông qua phụng sự chân chính, nên chính phủ & cơ quan các nước thế giới và các ngành nghề tầng lớp trao tặng hơn 3.300 lần giải thưởng như huân chương, tuyên dương, bản cảm tạ v.v...

Thế giới cảm động bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời hướng về nhân loại. Vào ngày nay là lúc mà chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa vị kỷ đang lan tràn, Hội Thánh của Đức Chúa Trời giúp hàng xóm và xã hội thông qua phụng sự chân chính, nên chính phủ & cơ quan các nước thế giới và các ngành nghề tầng lớp trao tặng hơn 3.300 lần giải thưởng như huân chương, tuyên dương, bản cảm tạ v.v...

Phụng sự xã hội của Hội Thánh của Đức Chúa Trời

Chúng tôi thực tiễn phụng sự và chia sẻ ở khắp mọi nơi trên thế giới vượt qua biên giới, chủng tộc, văn hóa và ngôn ngữ.

Chúng tôi làm việc cùng nhau để hoàn thành UN SDGs (Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc) vì hòa bình và hạnh phúc của nhân loại.

Xem thêm

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới

Giải thưởng khắp thế giới

Hội Thánh của Đức Chúa Trời giúp hàng xóm và xã hội thông qua phụng sự chân chính, nên chính phủ & cơ quan các nước thế giới và các ngành nghề tầng lớp trao tặng hơn 3.300 lần giải thưởng như huân chương, tuyên dương, bản cảm tạ v.v...

Thế giới cảm động bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời hướng về nhân loại. Vào ngày nay là lúc mà chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa vị kỷ đang lan tràn, Hội Thánh của Đức Chúa Trời giúp hàng xóm và xã hội thông qua phụng sự chân chính, nên chính phủ & cơ quan các nước thế giới và các ngành nghề tầng lớp trao tặng hơn 3.300 lần giải thưởng như huân chương, tuyên dương, bản cảm tạ v.v...

Phụng sự xã hội của Hội Thánh của Đức Chúa Trời

Chúng tôi thực tiễn phụng sự và chia sẻ ở khắp mọi nơi trên thế giới vượt qua biên giới, chủng tộc, văn hóa và ngôn ngữ.

Chúng tôi làm việc cùng nhau để hoàn thành UN SDGs (Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc) vì hòa bình và hạnh phúc của nhân loại.

Xem thêm
1.793bài

Phụng sự xã hội của Hội Thánh của Đức Chúa Trời

Chúng tôi thực tiễn phụng sự và chia sẻ ở khắp
mọi nơi trên thế giới vượt qua biên giới, chủng tộc, văn hóa và ngôn ngữ.

Chúng tôi làm việc cùng nhau để hoàn thành SDGs (Mục tiêu Phát triển Bền vững)
vì hòa bình và hạnh phúc của nhân loại.